De grenzen van mijn taal zijn ook de grenzen van mijn wereld.
— Ludwig Wittgenstein
 
Untitled_Artwork-2.jpg
 

athena school Kortrijk

home_duim.png

Project Sprookjesmobiel

Het project Sprookjesmobiel is een project van athena school Kortrijk, gegroeid vanuit de richting 7 kinderzorg op athena campus Drie Hofsteden. Naarmate het project groeide, werden verschillende richtingen van athena hierbij betrokken, waaronder de kunstafdeling van athena campus Pottelberg en de multimedia afdeling van athena campus Heule.

 
26734155_10155909981468815_568143982863198574_n.jpg

“Weten is niet voldoende. We moeten toepassen. Willen is niet voldoende. We moeten doen.”

Leonardo da Vinci

 

“Omdat de eerste jaren zo belangrijk zijn voor de latere schoolprestaties, is het inzicht gegroeid dat we reeds in de voor- en vroegschoolse periode veel aandacht moeten besteden aan de taalstimulering. Leren omgaan met de context van meertaligheid, het belang van non-verbale communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid zijn van cruciaal belang.”

Doelgroep

We denken hierbij naast initiatieven binnen de kinderopvangsector, aan  basisscholen, onthaalklassen voor anderstalige kinderen, vluchtelingencentra, buurtbibliotheken, festivals voor jonge kinderen, ...

Doelstellingen

Met dit ambitieus muzisch taalproject willen we volgende doelstellingen realiseren:

Ten aanzien van de kinderen:

- de liefde voor taal en verhaal aanwakkeren bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;

- taalstimulering bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;

- drempelverlagend werken, diversiteit en meertaligheid zichtbaar maken;

- een duurzaam concept realiseren.

Ten aanzien van de leerlingen kinderzorg:

- het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: de leerlingen kinderzorg werken tijdens hun individuele stages en in de lessen rond taalstimulering. Naast de reguliere lessen wordt het project ingezet om taalstimulering verder uitwerken;
- het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom;
- eigenaarschap en talentontwikkeling: leerlingen kinderzorg zijn regisseur en uitvoerder van hun project, ze nemen het volledige traject zelf in handen.

Ten aanzien van de (groot) ouders:

- (groot) ouderparticipatie bevorderen en intergenerationeel werken: de Sprookjesmobiel als middel om ontmoeting en verbinding te stimuleren op een laagdrempelige manier;

- (groot) ouderparticipatie bevorderen in secundair onderwijs.

Ten aanzien van de partners:

- platform bieden voor nieuwe, jonge, lokale kunstenaars;

- samenwerking met organisaties uit de stad;

- samenwerking stimuleren tussen onderwijsinstellingen: met het project willen we bruggen bouwen tussen voorschoolse opvang, lager, secundair en hoger onderwijs;

- verbinding en ontmoeting met partners uit de buurt: Op die manier wordt getracht om het netwerk van de leerlingen te verruimen met partners uit het sociaal-artistieke veld met als doelstelling de brede open school die het pedagogisch project van het GO! voor ogen heeft.

Brede school:

“De brede open school die het GO! voor ogen heeft, is een glazen huis te midden van een uitgebreid maatschappelijk, sociaal en cultureel netwerk. Ze speelt in op de lokale behoeften, noden of kansen.

De leerkracht van een school is niet langer de enige bron van kennis, omdat een GO! school haar vensters opent, de wereld binnenhaalt en haar doelen door een intensieve samenwerking bereikt. Met een brede open school creëren we via allerlei activiteiten kansrijke situaties.”

- Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Ten aanzien van de professionals:

- inzetten op aanwezige talenten in het team: doordat er binnen het team een grote diversiteit aanwezig is, vormt dit een meerwaarde voor de organisatie en kan elk lid binnen zijn expertiseveld een inbreng doen. Dit stimuleert ook de professionalisering binnen het team;

- inspirerend model voor projectmatige initiatieven binnen de school, de scholengemeenschap en voor andere onderwijsinstellingen;

- teamleden en studiegebieden betrekken door vakoverschrijdend te werken.