De grenzen van mijn taal zijn ook de grenzen van mijn wereld.
— Ludwig Wittgenstein
 
Untitled_Artwork-2.jpg
 

Het project

18664404_807530446065480_9185832348927438948_n.jpg

Een wild idee...

We beginnen bij het begin....
Schooljaar 2016_2017

De meiden van 7 Kinderzorg ontwikkelden in het kader van hun eindwerk een vertelkoffer. We kregen daarbij financiële en logistieke ondersteuning van huis van het Kind Kortrijk.

De bedoeling was om met die vertelkoffer, tijdens een huiskamersessie, aan de slag te gaan bij gastgezinnen in de regio. Helaas werden er geen gastgezinnen gevonden… We vonden al gauw een alternatief en zo zijn de kinderbegeleidsters met hun vertelkoffer naar buurtcentrum De Zonnewijzer en Freinetschool De Baai getrokken.

De interactieve manier van vertellen werd door de kinderen enthousiast onthaald. 

Vandaar de keuze om hierop verder te bouwen, in de eindopdracht van kinderzorg het volgende schooljaar. 

Wat ons opviel, was dat er heel wat tijd ‘verloren’ ging aan het inrichten van de vertelkamer. De vertelsessie zelf duurde een 2-tal uurtjes, maar voordat de meiden konden starten, waren ze snel een voormiddag zoet met het knus, gezellig en uitnodigend inrichten van de vertelkamer. 

Zo groeide bij mij het idee om te werken met een mobiele vertelkamer. Hoe fijn zou het niet zijn om ergens te kunnen toekomen met een caravan en onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan met de kinderen? Op die manier zouden we ook veel meer kinderen kunnen bereiken! Ik zag ons in gedachten al rondtrekken van kinderdagverblijf tot kleuterklas tot … 

En zo werd de ‘Sprookjesmobiel’ geboren. 

Het enthousiasme groeide nog meer toen de directie toestemming gaf om dit idee verder uit te werken. Net op dat moment verscheen er ook een projectoproep van Huis van het Kind Kortrijk. De jury zou een aantal projecten financieren met een subsidie van €1500.
Op de laatste schooldag van vorig jaar, 30 juni 2017, kregen we bericht dat ons project ‘Sprookjesmobiel’ goedgekeurd werd. Met dit financieel duwtje in de rug konden we ons wild idee verder concretiseren en de bal ging aan het rollen …

Eveline Opsomer

 
26734155_10155909981468815_568143982863198574_n.jpg

“Weten is niet voldoende. We moeten toepassen. Willen is niet voldoende. We moeten doen.”

Leonardo da Vinci

 

“Omdat de eerste jaren zo belangrijk zijn voor de latere schoolprestaties, is het inzicht gegroeid dat we reeds in de voor- en vroegschoolse periode veel aandacht moeten besteden aan de taalstimulering. Leren omgaan met de context van meertaligheid, het belang van non-verbale communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid zijn van cruciaal belang.”

Doelgroep

We denken hierbij naast initiatieven binnen de kinderopvangsector, aan  basisscholen, onthaalklassen voor anderstalige kinderen, vluchtelingencentra, buurtbibliotheken, festivals voor jonge kinderen, ...

Doelstellingen

Met dit ambitieus muzisch taalproject willen we volgende doelstellingen realiseren:

Ten aanzien van de kinderen:

- de liefde voor taal en verhaal aanwakkeren bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;

- taalstimulering bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;

- drempelverlagend werken, diversiteit en meertaligheid zichtbaar maken;

- een duurzaam concept realiseren.

Ten aanzien van de leerlingen kinderzorg:

- het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: de leerlingen kinderzorg werken tijdens hun individuele stages en in de lessen rond taalstimulering. Naast de reguliere lessen wordt het project ingezet om taalstimulering verder uitwerken;
- het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom;
- eigenaarschap en talentontwikkeling: leerlingen kinderzorg zijn regisseur en uitvoerder van hun project, ze nemen het volledige traject zelf in handen.

Ten aanzien van de (groot) ouders:

- (groot) ouderparticipatie bevorderen en intergenerationeel werken: de Sprookjesmobiel als middel om ontmoeting en verbinding te stimuleren op een laagdrempelige manier;

- (groot) ouderparticipatie bevorderen in secundair onderwijs.

Ten aanzien van de partners:

- platform bieden voor nieuwe, jonge, lokale kunstenaars;

- samenwerking met organisaties uit de stad;

- samenwerking stimuleren tussen onderwijsinstellingen: met het project willen we bruggen bouwen tussen voorschoolse opvang, lager, secundair en hoger onderwijs;

- verbinding en ontmoeting met partners uit de buurt: Op die manier wordt getracht om het netwerk van de leerlingen te verruimen met partners uit het sociaal-artistieke veld met als doelstelling de brede open school die het pedagogisch project van het GO! voor ogen heeft.

Brede school:

“De brede open school die het GO! voor ogen heeft, is een glazen huis te midden van een uitgebreid maatschappelijk, sociaal en cultureel netwerk. Ze speelt in op de lokale behoeften, noden of kansen.

De leerkracht van een school is niet langer de enige bron van kennis, omdat een GO! school haar vensters opent, de wereld binnenhaalt en haar doelen door een intensieve samenwerking bereikt. Met een brede open school creëren we via allerlei activiteiten kansrijke situaties.”

- Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs.

Ten aanzien van de professionals:

- inzetten op aanwezige talenten in het team: doordat er binnen het team een grote diversiteit aanwezig is, vormt dit een meerwaarde voor de organisatie en kan elk lid binnen zijn expertiseveld een inbreng doen. Dit stimuleert ook de professionalisering binnen het team;

- inspirerend model voor projectmatige initiatieven binnen de school, de scholengemeenschap en voor andere onderwijsinstellingen;

- teamleden en studiegebieden betrekken door vakoverschrijdend te werken.

 
 
Opsomer E.png

eveline opsomer

Eveline is leerkracht opvoedkunde bij athena campus Drie Hofsteden en nam het initiatief om een mobiele vertelcaravan uit te werken. 

IMG_2211.JPG

thomas desimpelaere

Thomas is ook leerkracht bij athena en werkt samen met Eveline het project verder uit.